1.- INTRODUCCIÓ:

En MAXIM CONFORT, CLIMATITZACIONS, S.L. ens prenem molt de debò el respecte a la privacitat i la protecció de totes les dades personals que tractem, especialment de les dades personals dels nostres clients, proveïdors i empleats. En el present document els expliquem el tractament que realitzem de les seves dades.

MAXIM CONFORT, CLIMATITZACIONS, S.L. es compromet a salvaguardar i complir amb la legislació sobre la protecció de dades, amb el propòsit de dur a terme un model de negoci just, ètic i precís. Aquesta Política de protecció de dades (la “Política”) s’ha aprovat per a promoure els coneixements i la conscienciació essencials quant a qüestions relatives a la privacitat i protecció de dades. L’empresa té per objecte reduir el risc d’incompliment i assegurar que totes les dades de caràcter personal es conserven i processen de manera justa, lícita i transparent, a més d’assegurar una gestió i rendició de comptes que faciliti el compliment de la normativa sobre protecció de dades.

Aquesta Política té per objecte servir com a document marc, establir els principis bàsics sobre el tractament de dades personals, i s’aplica a tota persona dins de l’empresa i a tots els empleats, incloent al personal directiu i administratius, així com la Junta Directiva (inclosa en el terme “emprats” a l’efecte de la present Política) .

Per això, tots els empleats hauran de familiaritzar-se amb els continguts de la nostra Política i comprendre els seus respectius drets i responsabilitats.

Aquesta responsabilitat comprèn: aplicar les lleis i reglaments pertinents i preses les mesures necessàries per a la seva implementació en l’empresa. L’empresa té l’obligació que qualsevol individu que tingui accés a les dades personals recollits i tractats per l’empresa, actuï respecte d’aquells de conformitat amb la present Política. Qualsevol participació en l’incompliment de la Política o de la Llei aplicable pot ser objecte del corresponent procediment disciplinari.

Si contacta amb nosaltres, ja sigui perquè sol·licita informació sobre els nostres productes o serveis o perquè desitja ser el nostre client, o potser vol treballar per a nosaltres, necessitarem tractar les seves dades personals.
Tractem les seves dades d’identificació i contacte amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud d’informació sobre els nostres productes, serveis, i si formalitza la contractació de qualsevol d’aquests, necessitarem tractar, a més, documentació que acrediti la seva identitat i, en funció del producte que desitgi contractar, altres dades personals relatives al seu perfil laboral o professional.

Còpia de la present política de privacitat es troba a la seva disposició en el domicili del responsable del tractament.

2. DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:

Per a qualsevol gestió o per a l’exercici dels seus drets, li comuniquem les dades del Responsable a qui dirigir-se.
Raó Social: MAXIM CONFORT, CLIMATITZACIONS, S.L.
CIF: B-66.657.570
Domicili: c/ Terra Alta núm. 53 08211. Castellar del Valls
Telèfon: 938.097.317
Email del nostre Coordinador de Protecció de Dades:
maxim.comptabilitat@gmail.com

3. NORMATIVA APLICABLE:

La nostra Política de Privacitat s’ha dissenyat d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades de la UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i en el que no contradigui l’esmentat Reglament, pel que es disposa en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament.

En facilitar-nos les seves dades, Vostè declara haver llegit i conèixer la present Política de Privacitat, prestant el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals d’acord amb les finalitats i termes aquí expressats.

L’Empresa podrà modificar la present política de privacitat per a adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Aquestes condicions de privacitat podran ser complementades per l’Avís Legal, Política de Cookies i les Condicions Generals que, si escau, es recullin per a determinats productes o serveis, si aquest accés suposa alguna especialitat en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

4. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS.

El tractament que realitzem de les seves dades personals respon als principis de transparència i informació i es fonamenta en les següents Bases Legals:
a) la preparació o execució d’un contracte
b) la participació en un procés de selecció o l’existència d’una relació laboral
c) el seu consentiment per al tractament de dades
d) un interès legítim
e) una obligació legal

Les bases legals indicades la gestió de comptabilització, facturació del servei o encàrrec, la comunicació amb Vd i el tractament de les seves dades personals en llaures a la correcta prestació del servei o execució del contracte, així com per a complir amb obligacions legals en matèria fiscal, comptable, prevenció de frau, seguretat social o altres organismes de supervisió.

En aquest sentit, l’interessat està obligat a facilitar les dades complementàries que siguin necessaris per a la prestació del servei o activitat i sense els quals serà impossible portar a terme la seva execució.

Per a utilitzar o tenir accés a algun dels continguts i/o serveis que realitzem, podríem sol·licitar als usuaris l’emplenament d’uns certs formularis de registre que impliquen necessàriament el subministrament d’unes certes dades de caràcter personal. El fet d’emplenar els formularis facilitats bé en paper, bé a través de la nostra pàgina web, implica el reconeixement per part seva, que les dades de caràcter personal són seus, exactes i certs. En facilitar les dades i acceptar el seu tractament ens presta el seu consentiment per al
tractament de les dades segons les finalitats indicades i sota les condicions que en cada supòsit s’exposen: La finalitat del tractament serà sempre:

Gestionar els serveis que Vostè ens encomani (aquest procés pot implicar el consentiment ulterior per a la finalitat en el tractament corresponent).
Proporcionar-li informació relativa als serveis encomanats, i/o d’altres activitats realitzades per la nostra empresa. Aquesta informació inclourà informació pròpia de l’activitat o servei contractat i/o altres qüestions que o serveis que considerem del seu interès, i la podrà rebre per diverses vies, especialment per correu electrònic o postal.
Incorporar la seva candidatura i/o en el seu cas, posar-nos en contacte amb Vostè a l’efecte de dur a terme un procés de selecció.
Enviar-li nostres newsletters amb les publicacions sobre la nostra entitat i els seus serveis.
En tot moment podrà comunicar-nos que no desitja rebre noves comunicacions i donar-se de baixa del servei.

5. PUIX QUE TEMPS CONSERVAREM LES SEVES DADES?

Conservarem les seves dades personals des que ens doni el seu consentiment fins que el revoqui o bé sol·liciti la limitació del tractament. En tals casos, mantindrem les seves dades de manera bloquejada durant els terminis legalment exigits i només els conservarem si venim obligats a això per imperatiu legal.

Les dades facilitades per a la prestació del servei contractat es conservaran durant el temps que duri el mateix i fins que prescriguin lasm accions que puguin exercitar-se respecte al mateix. En cas que hagi facilitat les seves dades per a l’enviament de comunicacions, notícies i esdeveniments, es conservaran fins que vostè ens indiqui que no desitja continuar rebent-les.
Transcorregut aquest temps, les seves dades seran eliminades dels nostres sistemes.

6. LEGITIMACIÓ I DADES RECAPTADES.

La legitimació per al tractament de les seves dades quan es tracta de gestions contractuals o precontractuals que Vostè ens encomani, està legitimada per la preparació o execució del contracte que ens vinculi.

Aquesta legitimació i les dades recaptades, pot derivar, entre altres, de: Un dels principis del RGPD i, per consegüent, d’aquesta Política és que el tractament de les dades personals sigui lícit, és a dir, ha de basar-se en un dels motius de dret previstos en el RGPD. En la pràctica, existeixen quatre motius de dret bàsics rellevants per a poder tractar les dades que ens proporcioni i que constitueixen motius legítims per al tractament de les dades personals:

De l’execució d’un contracte o prestació d’un servei o activitat.
El fet de facilitar les seves dades per a la contractació del servei, implica l’existència d’una relació precontractual o contractual que suposa la base legítima per al seu tractament.
D’un interès legítim de la nostra empresa a enviar-li informació que considera que pot resultar dels seus interès en virtut de la relació existent entre vostè i la nostra empresa.
Del consentiment inequívoc i exprés de l’interessat o del seu representant legal atorgat en el moment de facilitar-nos la informació.
D’una obligació legal/ contractual.

6.1. CONSENTIMENT PER A TRACTAR LES SEVES DADES

Vd accepta i consent expressament el tractament de les seves dades i accepta, i atorga el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals conforme a les finalitats informades o contractades: En formar part de la plantilla de la nostra empresa.

En sol·licitar una consulta, pressupost o informació sobre els nostres productes o serveis o contractar els nostres serveis.
En marcar la casella “Accepto la Política de Privacitat” i/o ” Autoritzo expressament” en la presa de dades.
En remetre correus electrònics a l’Empresa a través dels comptes habilitats a aquest efecte.
En participar en un procés de selecció o remetre’ns el seu currículum.
D’acord amb les finalitats indicades, les categories de dades que seran objecte de tractament són les següents:
Dades identificatives: nom i cognoms, DNI, correu electrònic, telèfon i adreça.
Dades de pagament/ facturació si l’Usuari encarrega la prestació d’un servei o gestió.
Altres dades necessàries per a la prestació del servei o contracte.

6.2. DADES OBLIGATÒRIES, QUÈ OCORRE SI NO ELS FACILITO?

Si vostè decideix no proporcionar-nos algun de les dades considerades obligatòries per a la prestació del servei o encàrrec que ens realitzi no podrem complir per amb la finalitat prevista i no es realitzarà el tractament de dades ni la prestació del servei corresponent. En cas que Vostè no accepti i autoritzi expressament el tractament de les seves dades, tampoc podrem prestar-li el servei sol·licitat.

Vostè garanteix que les Dades Personals que ens faciliti són veraces i correctes, i serà responsable de comunicar-nos qualsevol modificació en aquests. En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, l’Usuari garanteix que ha informat dita tercera dels aspectes continguts en aquest document i obtingut la seva autorització per a facilitar les seves dades.

En cas d’elaboració d’un “perfil comercial” sobre la base de la informació facilitada, no es prendran decisions automatitzades amb efectes jurídics per a l’Usuari.

7. MESURES DE SEGURETAT

Dins del nostre compromís per garantir la seguretat i confidencialitat de les seves dades de caràcter personal, l’informem que s’han adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estiguin
exposats. Ens comprometem a complir amb el deure de secret i confidencialitat respecte de les dades personals facilitades d’acord amb la legislació aplicable. No obstant l’anterior, l’usuari reconeix i accepta que (i) les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables, (ii) les xarxes utilitzades en Internet no són segures i (iii) qualsevol comunicació enviada per aquest mitjà pot ser interceptada o modificada per persones no autoritzades.

Qualsevol de violació de dades personals, que provoqui la destrucció accidental o il·lícita, la pèrdua, l’alteració, la revelació no autoritzada o l’accés a les dades sense autorització serà comunicada a l’autoritat de control competent. Vostè pot obtenir més informació sobre les mesures de seguretat que apliquem contactant amb el nostre Coordinador de Protecció de Dades en els canals indicats a l’inici de la present Política de Privacitat en l’apartat d’identificació del Responsable del tractament.

8. CESSIÓ DE DADES.

L’usuari coneix i accepta que les seves dades personals podran ser facilitats a tercers quan sigui necessari per a complir amb les finalitats del tractament, respectant-se en tots els casos les mesures de seguretat exigides per la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal així com les polítiques generals de qualitat i privacitat de l’Empresa.

Especialment, l’usuari accepta que les dades siguin cedides/comunicats a Administracions i Organismes Públics, quan això sigui necessari o obligatori per imperatiu legal o resulti necessari en llaures a l’execució del contracte.

L’Empresa no realitzarà comunicacions de les dades de l’Usuari a tercers més enllà de les exigides en la normativa vigent en matèria de protecció de dades, i les seves disposicions de desenvolupament, que les realitzades a les autoritats competents quan li fos requerida o quan això fos necessari per l’encàrrec o gestió a realitzar

9. DRETS DE L’USUARI.

L’Usuari té els següents drets quant al tractament de les seves dades personals:

  • Dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals.
  • Dret a sol·licitar la seva rectificació si són inexactes, o bé sol·licitar la seva supressió (per exemple, si considera que ja no són necessaris per als fins que van ser recollits).
  • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, sempre que es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions o per imperatiu legal.
  • Dret a oposar-se al tractament, i en aquest cas deixarem de tractar les seves dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions o per imperatiu legal.- Dret a la portabilitat de les dades.
  • Dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (autoritat de control en matèria de Protecció de Dades competent), especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets: https://www.aepd.es/agencia/en-quepodemos-ayudarte.html#section1

10. COM EXERCITAR ELS MEUS DRETS?

Vostè podrà exercitar els seus drets o obtenir més informació sobre els mateixos contactant amb el nostre Coordinador de Protecció de Dades en els canals indicats a l’inici de la present Política de Privacitat en l’apartat d’identificació del Responsable del tractament.

Així mateix, i d’acord amb el que s’estableix en la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, en el cas que vostè no desitgi rebre comunicacions comercials electrònica en el futur, podrà manifestar tal desig enviant un mail al nostre Coordinador de Protecció de Dades.
Per a tramitar la seva sol·licitud, podrem demanar-li que acrediti la seva identitat.

11. XARXES SOCIALS.

Els perfils en xarxes socials amb els quals compti l’Empresa no suposaran un tractament de dades més enllà del que la pròpia xarxa social permeti per a perfils corporatius. L’Empresa podrà utilitzar aquests perfils per a informar els usuaris de cada xarxa social subscrits al perfil de l’empresa sobre les seves activitats, esdeveniments, seminaris, ofertes, promocions o novetats en els seus productes o serveis, així com compartir informació d’interès sobre les temàtiques habituals de l’empresa. L’Empresa no extraurà cap dada directament de la xarxa social.